ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZA ŚMIERĆ OJCA TO ZADOŚĆUCZYNIENIE, ODSZKODWANIE, RENTA


    Odszkodowanie i inne świadczenia takie jak zadośćuczynienie lub renta oraz zwrot kosztów pogrzebu i zasiłek za śmierć ojca przysługują najczęściej jego małżonce oraz dzieciom. Najczęściej również rodzice i rodzeństwo uprawnieni są aby otrzymać zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej.

    Od postawy ojca przed śmiercią zależy w jakim stopniu jego brak wpłynie negatywnie na sytuacje życiową jego dzieci i w konsekwencji na odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. W tym kontekście istotna jest ocena dotychczasowej postawy zmarłego. Oczywiście odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest zależne nie tylko od zachowania ojca, ale również od innych okoliczności takich jak np. trwałych i przemijających następstw zdrowotnych dzieci, stopnia przystosowania się dzieci do nowej sytuacji życiowej, skutkujących znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej.

"Czy należy mi się odszkodowanie?"

"Dlaczego poszkodowani powinni żądać kwot zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej rzędu tych, które otrzymały rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej?"

Bezpłatna porada prawna - więcej informacji

Odszkodowanie po śmierci ojca należne jest w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej jego bliskich.
Sąd Najwyższy wielokrotnie wyjaśniał, iż określenie "znaczne pogorszenie sytuacji życiowej" należy odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie zmienionej sytuacji dzieci i małżonki zmarłego, ale w szerszym kontekście, uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne określające tę sytuację. Do tych przesłanek zaliczyć należy utratę oczekiwania przez dzieci i żonę na pomoc, pieczę, wychowanie i kształtowanie charakteru oraz postaw życiowych i wsparcia ojca i męża, których mogli zasadnie spodziewać się w przyszłości. Dlatego też wszystkie te okoliczności muszą być brane pod uwagę przy określaniu należnego dzieciom "stosownego” odszkodowania.

    Chociaż ostatnio po wprowadzeniu przepisu wprost przyznającego zadośćuczynienie za śmierć ojca zarysowuje się tendencja do zawężania pojęcia 'odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej' do aspektów głownie materialnych, w głównej mierze utraty dochodów, które zazwyczaj ulegają zmniejszeniu po śmierci ojca. Reasumując odszkodowanie za śmierć ojca i zadośćuczynienie zależy w dużym stopniu od poziomu życia członków rodziny zmarłego ojca i jego zmiany po śmierci ojca.

Przykład sprawy o odszkodowanie za śmierć ojca:
    Oto posługując się przykładem konkretnej sprawy zobrazuje jak kształtuje się odszkodowanie z tytułu śmierci ojca i zadośćuczynienie. W dniu 27 czerwca 2008 r. ojciec powodów Józef S. poruszając się prawidłowo po drodze publicznej motocyklem m-ki APRILIA LEONARDO uległ wypadkowi drogowemu, na skutek umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez Roberta T., kierującego samochodem m-ki VW T4, który nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka Józefowi S., przez co doprowadził do zderzenia pojazdów, w konsekwencji czego Józef S. doznał ciężkich obrażeń ciała skutkujących jego zgonem. Sprawcą zaistniałego wypadku był Robert T. prowadzący samochód należący do jego ojca Andrzeja T. Samochód, którym kierował sprawca wypadku był ubezpieczony z tytułu OC, NW, w jednym z zakładów ubezpieczeń.

    Z powodu tragicznej śmierci Józefa S. znacznie pogorszyła się sytuacja materialna jego dzieci będących dotychczas na utrzymaniu ojca, ponieważ jako jedyny żywiciel rodziny zapewniał im nie tylko podstawowe środki do życia, ale również dbał o dobro rodziny pod wieloma aspektami jak np. zapewnienie rozrywek i wypoczynku, miejsca do mieszkania - wybudował dom i budynki gospodarcze, zapewniał oparcie i poczucie życiowej stabilizacji, uprawiał ziemię należącą do matki dzieci, dbał aby dzieci uczyły się, dowoził i kupował różnego rodzaju towary, zapewniał naprawy różnych urządzeń w gospodarstwie rolnym i ich obsługę.

    Matka powodów Małgorzata S. zajmowała się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi, w tym czasie ojciec powodów pracował w gospodarstwie oraz na budowach. Zmarły osiągał regularnie wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiące w wysokości od 3000zł do 5000zł. miesięcznie. Józef S. (lat 44) z zawodu był malarzem budowlanym, ukończył średnie studium zawodowe dla pracujących o profilu ogólnobudowlanym. Nadto w/w ukończył kurs "stolarza ogólnego". Przez okres kilku lat tragicznie zmarły wyjeżdżał do Niemiec gdzie pracował na budowie i z tego tytułu osiągał wysokie wynagrodzenie, które umożliwiało zapewnienie jego rodzinie niezbędnych środków do życia oraz do rozrywki i wypoczynku. Przez okres ostatnich 7 lat przed wypadkiem Józef S. pracował w Polsce we własnym gospodarstwie rolnym oraz wykonując prace budowlane.

    Możliwości zarobkowe Józefa S. były wystarczające do dostarczania powodom środków utrzymania. Sąd Okręgowy w prowadzonej przeze mnie sprawie zasądził z tytułu śmierci na rzecz każdego z jego trojga dzieci zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych i odszkodowanie w wysokości 90 tysięcy złotych plus odsetki w kwocie ok. 30-40 tysięcy złotych.

    Konkludując, zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca kształtuje się w zależności od udowodnienia przed Sądem wielu faktów z życia zmarłej osoby i uprawnionych oraz po śmierci bliskiej osoby. Ważne też jest, aby profesjonalny pełnomocnik, którym jest radca prawny, wykazał szereg podobnych okoliczności (podobnych postępowań sądowych) i przytoczył tendencję zasądzania przez Sądy coraz większych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia pełniących rolę zasiłków za śmierć ojca.