SZCZEGÓŁOWY PORADNIK
dla osób ubiegających się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę (poszkodowanego)


Kancelaria w celu zapewnienia, aby poszkodowany otrzymał należne mu świadczenie zajmuje się przygotowaniem sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę od samego początku tj. od postępowania karnego, w którym jest najistotniejsza kwestia orzekania o winie sprawcy (bez ustalenia sprawcy i jego winy nie jest w ogóle możliwe uzyskanie jakiegokolwiek naprawienia szkody) oraz możliwość uzyskania dodatkowo pieniędzy w postaci nawiązki, poprzez postępowanie likwidacyjne prowadzone przez danego ubezpieczyciela, po ukoronowanie w Sądzie Cywilnym, w którym orzekane są najwyższe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

 Działanie osoby uprawnionej (ubiegającej się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w tym poradniku (zwłaszcza jeśli chodzi o zgromadzenie właściwej dokumentacji) pozwoli na

 • szybsze zgłoszenie szkody i wstąpienie do sprawy karnej
 • zakończenie postępowania likwidacyjnego
 • wystąpienie do Sądu o znacznie większe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

Kancelaria, aby mogła państwa reprezentować w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, musi otrzymać od Państwa podpisane czytelnie pełnym imieniem cztery pełnomocnictwa (Kancelaria doręcza listownie lub drogą elektroniczną gotowe teksty, tylko do podpisania) oraz umowę (także tekst jest gotowy i krótki - jedna strona).

Kancelaria Radcy prawnego posiada uprawnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem wszelkich składanych przez Państwo dokumentów do Sądu, zatem nie musicie Państwo uiszczać wysokich kwot u notariusza za uwierzytelnianie ich i otrzymać je z powrotem z Kancelarii, a jest wiadome, że dokumenty mogą być potrzebne do różnych celów. Proszę pamiętać, iż za osoby nieletnie oświadczenia woli składają ich opiekunowie prawni (podpisują dokumenty), zwykle rodzice.


    Szanowni Państwo,

Aby uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę niezbędne jest zgromadzenie właściwej dokumentacji.

Sami poszkodowani mogą ten proces znacznie usprawnić i przyśpieszyć. Oczywistym jest fakt, iż zarówno w Państwa interesie jak i Kancelarii jest jak najszybsze zgromadzenie stosownych dokumentów. Najczęściej tak bywa, że osoby uprawnione (występujące o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę) podejmując starania osobiście, są w stanie uzyskać część niezbędnej dokumentacji znacznie szybciej niż Kancelaria, ponieważ nie tylko pisemnie, ale osobiście mogą Państwo występować i odwiedzać organy ścigania (policję, prokuraturę) placówki zdrowia itd. nie tracąc czasu na korespondencję, która niepotrzebnie leży w takich instytucjach oczekując na jej otwarcie i przeczytanie, a następnie pozytywną reakcję. Po przekazaniu do Kancelarii dokumentacja ta po uzupełnieniu o inne dokumenty i informacje oraz sprecyzowaniu żądań i powołaniu przez Kancelarię podstaw prawnych jak również poglądów judykatury i doktryny pozwoli uzyskać jak najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Zatem proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawioną listą dokumentów, informacji koniecznych bądź przydatnych, aby uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Jakie dokumenty i informacje należy zebrać?

1. Ogólne informacje

W pierwszej kolejności muszą być ustalone okoliczności zdarzenia:
 • kto był sprawcą
 • sygnatura sprawy
 • prokuratura lub jednostka policji zajmująca się tą sprawą
 • numer polisy OC
 • nazwa zakładu lub towarzystwa ubezpieczającego w zakresie OC, NW

Przydatne może się okazać ustalenie jaki przebieg miało zdarzenie, jacy byli świadkowie (imię, nazwisko, adres zamieszkania), ponieważ może zdarzyć się, że Policja nie dopełni wszystkich możliwych czynności lub sprawca mataczy powołując fałszywych świadków itd. Wówczas powyższe informacje będą bardzo pomocne w obronie interesów poszkodowanego już w procesie karnym jak i ewentualnie cywilnym (dotyczących ustalenia winy i mających za przedmiot samo odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę). Wskazane jest również spisanie i zachowanie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania świadków zdarzenia, jak również zrobienie zdjęć z miejsca kolizji drogowej z widokiem na pozostawione przez pojazdy ślady.

Proszę zawsze na miejsce zdarzenia wzywać Policję. Od Policji proszę żądać wydania tzw. notatki urzędowej (notatka policyjna) dotyczącej ustalenia okoliczności wypadku. Czasami wydawana jest pisemna informacja o zdarzeniu, uczestnikach i sprawcy. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie notatki policyjnej, proszę na piśmie z czytelnym podpisem (pełnym imieniem i nazwiskiem) odebrać od sprawcy wypadku:

 • oświadczenie potwierdzające okoliczności wypadku
 • jego przyznanie się do winy
 • dane dotyczące uczestników wypadku
 • wskazanie ubezpieczalni i nr polisy pojazdu sprawcy wypadku
Koniecznie, zawsze musi być wzywana Policja, szczególnie w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca wypadku lub gdy sprawca jest obcokrajowcem, nie przyznaje się do winy, nie udostępnia dokumentów lub nie okazuje dowodu osobistego.

Od Prokuratury Kancelaria lub sami poszkodowani mogą żądać:

 • wydania odpisu postanowienia o przedstawieniu zarzutów sprawcy
 • opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego
 • aktu oskarżenia i odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania (dotyczy np. wypadków gdzie sprawca zmarł lub z innych powodów umorzono postępowanie).

W sprawie karnej toczącej się przed Sądem wskazane jest występowanie jako oskarżyciel posiłkowy, bowiem wówczas jako stronie przysługuje uprawnienie do składania wniosków dowodowych i innych żądań, łatwiej jest też uzyskać niezbędne dokumenty z akt postępowania, nadto można uzyskać dodatkowo kilka lub kilkanaście tysięcy złotych – oczywiście w tym zakresie najlepiej powierzyć reprezentację Kancelarii Radcy Prawnego.

Od Sądu orzekającego o winie sprawcy — Kancelaria musi uzyskać wyrok zapadły w sprawie karnej w ostatniej instancji (tj. tej, w której ostatecznie zakończyła się sprawa) - Sądu Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego, Sądu Najwyższego, zatem proszę o zanotowanie sygnatury sprawy.

Jeżeli wypadek miał miejsce podczas wykonywania pracy proszę postarać się o wydanie następujących dokumentów:

 • protokół ustalenia okoliczności wypadku w pracy (BHP)
 • karta wypadku w pracy
ew. oświadczenie poszkodowanego o wypadku zawierające:
 • informacje dlaczego takiego protokołu nie sporządzono
 • opis zdarzenia
 • dane świadków
 • przydatne będą oświadczenia świadków, w razie trudności z ich uzyskaniem proszę powiadamiać Inspekcję pracy wszystkich szczebli

2. Udowadnianie szkody

W postępowaniu o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę musi być udowodniona szkoda niemajątkowa i majątkowa a zwłaszcza uszczerbek na zdrowiu jaki doznał poszkodowany.

Analogicznie: W sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę z tytułu śmierci osoby bliskiej należy udowodnić pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłej osoby. Poszkodowany ma prawo żądać wydania opinii i dokumentacji medycznej zmarłego (dokumentów potrzebnych do prowadzenia postępowania o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę).

Aby było możliwe udowodnienie szkody, w tym i oszacowanie uszczerbku na zdrowiu poniesionego w związku z wypadkiem proszę gromadzić wszelkie dokumenty medyczne, szczególnie:

 • Kartę informacyjna ze szpitala i pogotowia,
 • historię choroby ze szpitala i innej placówki zdrowia (włączając w to wszelki poradnie, przychodnie w których poszkodowany był leczony, przechodził rehabilitacje lub badania),
 • kartoteki medyczne
 • inne wypisy szpitalne
 • wyniki badań
 • opinie, zaświadczenia lekarskie (zwłaszcza o stanie zdrowia)
 • skierowania na badania, leczenie specjalistyczne i rehabilitację
 • kopie zwolnień lekarskich
Potrzebne są dokumenty stwierdzające rozstrój zdrowia poszkodowanego (włączając zdrowie psychiczne). Najistotniejsze są te, które stwierdzają, że poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu jak również doznane podczas wypadku jak i po nim cierpienia i ból. Poszkodowany jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do podejmowania wszelkich działań, mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody, toteż powinno się wykonywać badania w poradniach specjalistycznych (w tym prywatnych) uzyskiwać opinie biegłych itd. – te działania pozwolą na to, aby odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta były w jak najwyższej kwocie.


Jeżeli poszkodowany doznał w wyniku wypadku lub związanego z nim leczenia:

 • oszpecenia (zwłaszcza kobieta)
 • widocznych ran
 • odleżyn
 • utraty kończyn lub innego kalectwa
 • przebywał na wózku inwalidzkim
 • chodził o kulach lub ze stabilizatorem
 • miał założony gips,
konieczne jest posiadanie dokumentacji medycznej potwierdzającej ten stan, proszę nie zapominać o sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. Proszę także zbierać i dostarczyć jak najwięcej orzeczeń lekarskich o procentowym uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem, jak również wszelkie pisma i decyzje zakładu lub towarzystwa ubezpieczeniowego, a także pisma i decyzje wydawane przez ZUS, lub w zawiązku z odszkodowaniem z tytułu polisy grupowej, na życie lub NW, NNW itd.

Istotnym elementem rozstroju zdrowia poszkodowanego są urazy psychiczne. Bardzo często poszkodowani odczuwają tzw. zespół stresu pourazowego np. lęki i strach przed korzystaniem ze środków komunikacji lub przechodzeniem przez jezdnię a nawet wychodzeniem z domu, nerwice, bezsenności itd. Każdy poszkodowany odczuwający negatywne skutki psychiczne wypadku powinien zgłosić się do lekarza specjalisty - psychiatry lub psychologa w zależności od stopnia odczuwanych dolegliwości. Nadmieniam, iż psycholog nie jest lekarzem i nie może ustalać procentowego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanego urazu psychicznego będzie dochodzone jeśli poszkodowany wykaże, iż taki uraz wystąpił i był leczony. Proszę domagać się, aby psychiatra i psycholog wystawiali opinie i zaświadczenia o prowadzonym leczeniu i jego związku z wypadkiem. W tym zakresie proszę podobnie jak to zostało wspomniane powyżej gromadzić (najlepiej poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie kart medycznych, historii choroby, itd.

3. Wykazywanie wysokości odszkodowania

W celu wykazania jakie jest należne poszkodowanemu odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta proszę skrupulatnie gromadzić wszelką dokumentację z:

 • leczenia powypadkowego
 • rehabilitacji
 • zajęć wspomagających rehabilitację np. z siłowni, ćwiczeń fizycznych, pływalni itp.
 • oraz innych kuracji

Skutki wypadków w postaci różnorodnych urazów (dyskomfort, ból) są odczuwalne wiele lat po wypadku. W/W skutki i ograniczenia jakie powodują one w życiu poszkodowanego muszą być udokumentowane. Aby z tego tytułu należne było odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, konieczne jest ich wykazanie dokumentacją medyczną, zaświadczeniami, opiniami lekarskimi, w których musi być wskazane, iż w/w dolegliwości i urazy są następstwem tego konkretnego wypadku.

Proszę koniecznie zbierać oryginały faktur i rachunków z leczenia (zabiegów, rehabilitacji itd.), bowiem jako odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie można dochodzić zwrotu wszelkich kosztów poniesionych podczas leczenia, rehabilitacji, dojazdów na leczenie i rehabilitację, np.: badania, zabiegi (zwłaszcza operacyjne), porady i konsultacje Iekarskie, leki, sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki opatrunkowe, odżywki, specjalne diety, koszty pobytu w sanatoriach, niepublicznych placówkach zdrowia, dojazdu na badania kontrolne, leczenie, rehabilitację, czy nawet koszty dojazdu do szpitala najbliższej rodziny poszkodowanego.

W przypadku braku rachunków można próbować uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie sporządzonego przez lekarza wykazu leków stosowanych w czasie leczenia oraz kosztorysu sporządzonego przez aptekę. Jeśli dojazdy były dokonywane środkami komunikacji publicznej proszę zbierać bilety, rachunki lub faktury w oryginale za te dojazdy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku doznania przez poszkodowanego szczególnie ciężkich urazów ciała (ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu) lub konieczności opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie bądź stałego leczenia, rehabilitacji, kuracji, specjalnego żywienia może obejmować poniesione z tego tytułu koszty. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego te fakty wraz z informacją o zaleconym okresie i wskazaniem dziennego czasu opieki, rodzaju i ilości leków lub innych środków, ilości zabiegów rehabilitacyjnych, rodzaju żywienia, zakresu opieki itp. Dodatkowo proszę postarać się uzyskać oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad poszkodowanym zawierające informacje o czasie tej opieki i zakresie opieki oraz wykonywanych czynnościach, a w przypadku osób które opiekę świadczyły odpłatnie o rachunki lub umowę dotyczącą tej opieki.

4. Utrata cennych przedmiotów

Odszkodowanie i zadośćuczynienie obejmuje także utracone korzyści jak na przykład dochody lub cenne przedmioty. W przypadku utracenia lub uszkodzenia podczas wypadku cennych przedmiotów i odzieży poszkodowanego - konieczne jest przedstawienie (jeśli są posiadane) oryginałów faktur i rachunków za zakup lub (w przypadku ich braku) oświadczenie określające:

 • uszkodzenie (lub stwierdzające całkowitą nieprzydatność rzeczy)
 • datę zakupu przedmiotu
 • jego cenę zakupu lub wartość rynkową
 • czy może być naprawiony i jakim kosztem (np. wycena zakładu, który może wykonać naprawę)
 • czy istnieje możliwość okazania przedmiotu do oględzin w ubezpieczalni przydatne są także:
 • zdjęcia wykazujące uszkodzenie/zniszczenie
 • zaświadczenie z zakładu naprawczego ile kosztowałaby naprawa lub wycena nowego sprzętu.
 • Proszę zachować te przedmioty do czasu oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela ewentualnie Sąd.

5. Utrata dochodów, utrata widoków na przyszłość, cierpienia doznane w związku z wypadkiem

Utracone korzyści, zwykle są nimi utracone dochody, należy udowodnić umową o pracę oraz zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych przed wypadkiem i po wypadku jak również uzyskanym od pracodawcy zaświadczeniem zawierającym informacje o kwocie netto, jaką poszkodowany by osiągnął, gdyby wypadkowi nie uległ, natomiast w przypadku przedsiębiorcy utracone dochody należy udowodnić samymi zaświadczeniami jak również podpisanymi umowami z kontrahentami przed wypadkiem. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny przedstawić opinię od księgowego (biura rachunkowego) o kwocie netto, jaką poszkodowany utracił w związku z niewykonywaniem działalności w skutek wypadku. Powyżej wskazana opinia księgowego powinna:

 • zawierać wyliczenie kwotowe utraconych korzyści
 • być poparta dokumentami takimi jak
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • rachunki zysków i strat lub potwierdzoną przez księgowego kserokopią książki przychodów i rozchodów.

Jeśli poszkodowany nie podjął pracy lub zlecenia konieczne jest zaświadczenie pracodawcy, iż jedyną przyczyną nie podjęcia pracy lub niewykonania zlecenia był wypadek, zawierające informację o okresie w jakim praca miała być świadczona i kwocie ustalonego wynagrodzenia.

Jeśli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, do oceny jego sytuacji potrzebne będą wszelkie orzeczenia i decyzje wydawane przez lekarzy orzeczników lub inne organy. Ponadto przydatne będą dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszkodowanego w postaci świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, przygotowaniach do zawodu itp. oraz oświadczenie o osiąganych dochodach (netto) z innych źródeł.

Proszę także sporządzić krótki opis:
 • jakie zmiany nastąpiły w życiu poszkodowanego po wypadku (w szczególności: jak zmieniła się sytuacja materialna)
 • jakie perspektywy utracił
 • jakie są perspektywy powrotu do normalnego życia prowadzonego przed wypadkiem
a także jaki wpływ miał wypadek na
 • życie rodzinne
 • relacje z innymi członkami rodziny
 • planami na przyszłość (wykaz zniweczonych wskutek wypadku planów na przyszłość - szkoła, studia, sport, hobby, zainteresowania, zmiana kwalifikacji zawodowych, niemożność wykonywania zawodu lub określonych prac w związku z doznanymi obrażeniami)

Proszę również opisać cierpienia jakie poszkodowany doznał w związku z wypadkiem. Ponadto opis powinien zawierać takie okoliczności jak odniesienie doznanych obrażeń do:

 • wieku i płci poszkodowanego
 • wpływu blizn na relacje damsko męskie lub z rówieśnikami w szkole
 • rodzaju dotychczas wykonywanej pracy
 • planów na przyszłość, kariery zawodowej itp.
Jeśli chodzi o rentę z tytułu utraconych dochodów to zastosowanie znajdują powyższe wskazówki. Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku renty z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość.

6. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jeśli poszkodowany dochodzi odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, aby udowodnić pogorszenie sytuacji życiowej w związku z wypadkiem niezbędne będzie przedstawienie sytuacji poszkodowanego sprzed wypadku zarówno w sferze życia prywatnego oraz zawodowego. Niezbędne będzie także udowodnienie dochodów osoby zmarłej (przy pomocy dowodów wymienionych w poprzednim punkcie).

Odnośnie pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego bliskich zmarłego będzie potrzebne zgromadzenie stosownej dokumentacji medycznej (o której również wspominałem we wcześniejszych punktach). Proszę także sporządzić krótki opis jakie zmiany nastąpiły w życiu poszkodowanego po śmierci (w analogiczny sposób jak w przypadku opisanym wyżej, w punkcie 6.)

W tym miejscu warto nadmienić, iż stosowne odszkodowanie należne jest tylko w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Stąd konieczne jest wykazanie, że u osób bliskich nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Zatem proszę o sporządzenie dokładnego (i w miarę możliwości krótkiego) opisu pogorszenia sytuacji życiowej zawierającego następujące elementy:

 • Wykazanie związku rodzinnego ze zmarłym – proszę przesłać skrócone odpisy aktów małżeństwa, urodzenia, aktu zgonu. (wydaje je Urząd Stanu Cywilnego).
 • Wykazanie dochodów jakie uzyskiwał zmarły bezpośrednio przed śmiercią jak i w ciągu ostatnich 3 lat życia w postaci zaświadczeń o uzyskiwanym wynagrodzeniu, informacja lub zaświadczenie o dodatkowych dochodach, zaświadczenie z Urzędu skarbowego lub roczne deklaracje podatkowe (PITy), w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą PITy potwierdzające dochody, ewentualnie oświadczenie biura rachunkowego o uzyskiwanych dochodach netto. Oświadczenie osobach pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym lub na utrzymaniu zmarłego oraz o ich dochodach. W przypadku zmarłych, którzy nie uzyskiwali dochodów z ujawnionych źródeł potrzebne będą dowody z zeznań świadków oraz informacje i dowody potwierdzające ich wydatki oraz dokumentacja potwierdzająca ich kwalifikację: świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach itp. W przypadku śmierci dzieci przydatny będzie opis zainteresowań, szczególnych zdolności i umiejętności, osiąganych wyników w nauce, planów na przyszłość, może być także przydatna opinia wychowawcy lub dyrektora szkoły. Zaświadczenia z Urzędu Miasta lub Gminy o wspólnym zameldowaniu, a w przypadku jeśli zmarły i osoba ubiegająca się o odszkodowanie/zadośćuczynienie/rentę mieli inne adresy zameldowania, konieczne jest oświadczenie wyjaśniające tą sytuację.
 • Wszelkie inne dowody potwierdzające uzyskiwane przez zmarłego dochody np. u rolnika: ilość uprawianych hektarów, wielkość gospodarstwa rolnego, ilość inwentarza i maszyn itd.
 • Dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z pogrzebem – odzież, grób, kwiaty, koszty pochówku, transportu zwłok, itd.
 • Kwoty dotychczas otrzymane z tytułu śmierci osoby bliskiej jak zasiłek pogrzebowy, renta itd.
 • Powinny być opisane relacje osoby uprawnionej do odszkodowania ze zmarłym. Proszę opisać sytuację rodzinną zmarłego, czym zajmował się w gospodarstwie domowym, jakie były jego relacje z osobą uprawnioną do odszkodowania (czy i w jaki sposób jej pomagał), czym wspólnie się zajmowali itp., wykazanie istnienia więzi rodzinnych.
 • Opis pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej najbliższej rodziny i osoby starającej się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę:
  • sytuacja materialna i rodzinna przed wypadkiem i po, jak się ona pogorszyła,
  • relacje pomiędzy zmarłym i członkami rodziny oraz,
  • zmiana relacji pomiędzy członkami rodziny po wypadku,
  • zakres obowiązków zmarłego - co robił, jak pomagał,
  • wpływ wypadku na dalsze życie rodziny
  • opis cierpień i urazów psychicznych jakie w związku z śmiercią doznał starający się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę wraz z zaświadczeniem od psychologa lub psychiatry, dokumentacja medyczna, historia leczenia itp., a w przypadku dzieci proszę postarać się o wydanie na piśmie informacji od pedagoga szkolnego o pogorszeniu wyników w nauce itp.
  • Wszelkie inne informacje pozwalające wykazać pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią zmarłego.

7. W przypadku, gdy poszkodowany jest osobą nieletnią

Jeżeli poszkodowany nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest wykazanie umocowania jego przedstawiciela ustawowego do działania w imieniu poszkodowanego (w postaci wykazania dokumentami więzi rodzinnych) lub ustawowego umocowania do reprezentowania nieletniego (dziecka) bądź osoby pozostającej pod jego opieką. W związku z powyższym niezbędne jest doręczenie Kancelarii skróconego odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa, postanowienia Sądu o oddaniu pod opiekę. W razie nieposiadania powyżej wskazanych aktów można je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Proszę pamiętać, iż za osoby nieletnie oświadczenia woli składają ich opiekunowie prawni (podpisują dokumenty), zwykle są nimi rodzice.
Przedstawione powyżej informacje oraz wykaz niezbędnej lub pomocnej dokumentacji są konieczne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o uzyskanie należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty.

Sprecyzowanie roszczeń i zgłoszenie ich ubezpieczalni możliwe będzie tak szybko jak złożą Państwo w Kancelarii te dokumenty i informacje. Proszę pamiętać o konieczności podpisania czytelnie imieniem i nazwiskiem co najmniej dwóch egzemplarzy pełnomocnictwa oraz umowy. Poszkodowany jest w stanie znacznie szybciej uzyskać dokumenty samodzielnie, niż Kancelaria za pośrednictwem poczty, stąd wskazane jest udanie się samodzielnie na policję czy do szpitala po stosowne dokumenty.


Dane teleadresowe pełnomocnika:

Artur Klimkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

I lokal: ul. Koncertowa 19/U2, 20-866 Lublin
II lokal: ul. Orla 2/9, 20-022 Lublin

503 138 356   lub 691 862 457   lub 509 970 455
fax. 81 448 01 09


Godziny spotkań (za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu)
od poniedziałku do soboty, od 800 do 1800

Wszelką korespondencję proszę kierować na w/w adres listami poleconymi, ewentualne zdjęcia w formie cyfrowej oraz skany dokumentów można wysyłać na powyżej wskazany adres poczty elektronicznej. W korespondencji proszę podawać telefon kontaktowy, nr sprawy, imię i nazwisko klienta.