Zadośćuczynienie i odszkodowanie za ból, cierpienia, przygnębienie i odczucie pustki po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym


    Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz w niektórych przypadkach renta przysługuje najbliższym członkom rodziny ewentualnie innym osobom, które łączyły bardzo bliskie więzi emocjonalne i duchowe z osobą zmarłą na skutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez inną osobę.

    Renta przysługuje wówczas, gdy zmarły faktycznie dostarczał środków utrzymania najbliższym lub ciążył na nim obowiązek alimentacyjny. Odpowiedzialność sprawcy wypadku i podmiotu ubezpieczającego w zakresie OC powstaje na zasadzie ryzyka a nie winy. Oznacza to że zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta będzie przysługiwać nie tylko wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą sprawca nie ponosi winy.

Przykład:
    Przykładem może być sytuacja gdy pieszy przechodząc nieprawidłowo przez jezdnię zginął potracony przez samochód, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną na danym odcinku drogi prędkość. Wówczas, z uwagi na to, iż zarówno pieszy był sprawcą wypadku jak i kierujący pojazdem zachował się nieprawidłowo i naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie można przypisać wyłącznej winy po stronie pieszego za spowodowanie wypadku.

    Odszkodowanie i zadośćuczynienie ewentualnie renta ulegają zmniejszeniu o stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku.

Od czego zależy kwota odszkodowania, zadośćuczynienia i renty?
    Kwota wypłacona jako zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta będzie zależała od tego jak mocno poszkodowany i uprawnieni byli ze sobą związani. Kwota będzie też zależna od tego jak długo uprawnieni przezywają okres żałoby, jakie skutki w psychice uprawnionych spowodowała śmierć osoby najbliższej, jakich w związku z powyższym stanów emocjonalnych doświadczyli najbliżsi, jakie są skutki materialne wypadku, po jakim czasie nastąpił powrót do normalnej aktywności życiowej, jak długo trwają intensywne przeżycia związane z wypadkiem itd.

    Jak wysokie będzie zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta będzie zależało w głównej mierze od przeprowadzonych w powyższym zakresie dowodów oraz umiejętności wychwycenia przez pełnomocnika sądowego (np. radcę prawnego) istotnych elementów wskazujących na rozległość doznanej krzywdy i jej skutków w życiu uprawnionych. Zatem jeśli uprawnionym zależy na wysokości zadośćuczynienia, odszkodowania i renty powinni zwrócić się o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń do profesjonalisty - radcy prawnego który jest doświadczony w tego typu sprawach.