Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Jaka kwota zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty przysługuje poszkodowanym w wypadkach?

Udział w wypadku drogowym jest niewątpliwie bardzo trudnym doświadczeniem, które może odbijać się echem do końca życia osoby poszkodowanej. Dlatego tak ważna jest świadomość, że pokrzywdzonym należą się świadczenia pieniężne z polisy OC sprawcy, które na pewno złagodzą skutki traumatycznych przeżyć.

Jakie świadczenia można otrzymać po wypadku?

Odszkodowanie

Po wypadku drogowym jednym z roszczeń przysługujących bezpośrednio poszkodowanemu jest odszkodowanie – świadczenie związane z pokryciem przez zobowiązanego wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W przepisie regulującym instytucję odszkodowania ustawodawca posłużył się dość ogólnym sformułowaniem „wszelkie koszty”. Zgodnie z orzecznictwem sądowym i przyjętą praktyką poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia (zakupu leków, opatrunków, środków ortopedycznych), kosztów konsultacji i zabiegów medycznych, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację, kosztów nabycia niezbędnych aparatów, protez i innego sprzętu potrzebnego do leczenia oraz kosztów pozostawania pod opieką osób trzecich. Kolejnym istotnym czynnikiem determinującym wielkość odszkodowań powypadkowych jest orzecznictwo sądów w sprawach, w których uszczerbek na zdrowiu był porównywalny, a krzywda psychiczna osoby poszkodowanej – zbliżona. Naprawienie szkody musi się zatem wiązać z pełną rekompensatą doznanego uszczerbku. Należy jednak pamiętać, że nie może dojść do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego. Innymi słowy, wysokość odszkodowania nie może przekraczać kosztów rzeczywiście poniesionych przez poszkodowanego w związku z wypadkiem drogowym.

Renta uzupełniająca

Często zdarza się, że poszkodowany w wyniku wypadku drogowego całkowicie lub częściowo traci zdolność do pracy zarobkowej. W tej sytuacji można otrzymać od zobowiązanego rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się poprzez porównanie dochodów poszkodowanego przed wypadkiem drogowym i po nim.  Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku znaczne obrażenia i w związku z tym wzrosły jego codzienne potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb – rekompensującą wszelkie wydatki, które musi dodatkowo ponosić z własnych środków. Określenie z góry wysokości takiegoświadczenia jest oczywiście niemożliwe. Wszystko zależy od indywidualnego rozpatrzenia każdej sprawy.

Zadośćuczynienie

Ponadto ustawodawca przewiduje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, rozumianą jako cierpienie fizycznie i psychiczne. Zadośćuczynienie ma złagodzić cierpienia poszkodowanego, które wystąpiły wskutek wypadku lub mogą wystąpić w przyszłości. W przepisie regulującym tę instytucję posłużono się terminem „odpowiednia suma pieniężna”, a zatem wysokość zadośćuczynienia zależy od konkretnego przypadku i ma na celu jak najpełniejszą realizację funkcji kompensacyjnej tego świadczenia. Na wysokość zadośćuczynienia niewątpliwe wpływają m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych oraz natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata przez poszkodowanego perspektyw na przyszłość, jego wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku (kalectwo, oszpecenie). Niekiedy wysokość zadośćuczynień kilku- lub kilkunastokrotnie przekracza odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela za szkody majątkowe na osobie. Ustalając sumę zadośćuczynienia, ubezpieczyciel musi pamiętać, że życie i zdrowie człowieka są niewątpliwe dobrami najcenniejszymi.

Ile pieniędzy dostanę za wypadek lub uszczerbek na zdrowiu?

W obecnie obowiązujących przepisach prawa nie istnieje żadna definicja, a nawet wzmianka, która określałaby wysokość przysługujących świadczeń. Wysokość roszczeń skierowanych przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu będzie zależeć w głównej mierze od dowodów zgromadzonych przez pełnomocnika, argumentacji, jak również praktyki orzeczniczej danego sądu apelacyjnego. Ogólne wskazówki i wytyczne formułuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy. Nie dotyczą one jednak kwot, lecz sposobu obliczania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących uprawnionym, który trzeba stosować w każdej sprawie.

Skuteczność dochodzenia wymienionych świadczeń w dużej mierze zależy od działań samego poszkodowanego. Trzeba pamiętać, że w trakcie procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel opiera się na dokumentacji, którą poszkodowany mu przedłoży. W związku z tym w pierwszej kolejności – jeżeli to możliwe – należy zadbać o dokumentację potwierdzającą przebieg wypadku (najlepiej wezwać policję na miejsce zdarzenia lub sporządzić jak najdokładniejsze oświadczenie wskazujące na winę sprawcy). Zaleca się, by poszkodowany skorzystał z usług profesjonalisty (radcy prawnego, względnie adwokata) trudniącego się odzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych. Pozwoli to prawidłowo i sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem.