Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Co robić, gdy pieniądze z odszkodowania są potrzebne natychmiast?

Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie z likwidacji szkody w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Termin ten może ulec skróceniu, ale nie wydłużeniu. Niestety bywa tak, że czas oczekiwania na pieniądze przeciąga się. Wyjaśniamy dlaczego i podpowiadamy, jak poradzić sobie w takiej sytuacji.

Trzydziestodniowy termin wypłaty odszkodowania wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz z art. 817 Kodeksu cywilnego. Termin ten dotyczy oczywiście wypłaty świadczenia z likwidacji szkody.

– Postępowanie sądowe, z uwagi na przepisy procedury cywilnej, trwa dłużej. W sprawach uszczerbkowych czeka się czasami rok tylko na opinię biegłego. Przyśpieszając postępowanie na siłę, niestety możemy nie tylko otrzymać np. błędne opinie biegłych, lecz także pozbyć się części należnej nam kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia czy renty – wyjaśnia Artur Klimkiewicz, radca prawny.

Zdarza się, że więc proces ubiegania się o odszkodowanie i czas oczekiwania na wypłatę świadczeń trwają znacznie dłużej, niż przewidywał poszkodowany. Warto być przygotowanym na różne sytuacje.

Dlaczego ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą pieniędzy?

Do przekroczenia terminu 30 dni dochodzi z różnych przyczyn. W takim przypadku radca prawny kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, dodatkowo zgłasza ten fakt do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zbadanie, czy uzasadnione jest wstrzymywanie się z wypłatą przez zakład ubezpieczeń.

Czasami ubezpieczyciel powstrzymuje się przed rozpatrzeniem sprawy lub z tym zwleka. Wówczas jednak, jeżeli sprawa dotyczy ubezpieczenia na życie lub OC, można zarzucić mu nienależyte wykonanie zobowiązania i ubiegać się o ustawowe odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania.

Gdy w ciągu zakładanego w ustawie lub umowie ubezpieczeniowej terminu zakład ubezpieczeń nie wypłaca całego należnego odszkodowania lub wypłaca tylko jego bezsporną część oraz przesyła pisemne powiadomienie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, dalsze postępowanie i czas jego trwania zależą już od konkretnej sprawy i są rozpatrywane indywidualnie. Informacja od zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Oddanie sprawy do sądu, również dzięki pomocy radcy prawnego, ułatwi całą procedurę i przyspieszy ją (radca złoży wszystkie potrzebne wnioski, nie będzie z tego powodu opóźnień).

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli w terminie 30-dniowym wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości odszkodowania jest niemożliwe, należne świadczenia ubezpieczyciel wypłaca:

 • w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe,
 • nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

W skomplikowanych sprawach odszkodowawczych do kolejnego wydłużenia czasu trwania postępowania mogą jednak przyczynić się m.in. brak istotnych dokumentów (o tym, jakie należy dostarczyć ubezpieczyciel powinien pisemnie poinformować w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia szkody), błędy w materiałach dowodowych, brak świadków zdarzenia czy też ich zmieniające się zeznania. Wtedy pozostaje uzbroić się w cierpliwość, a gdy pieniądze z odszkodowania są pilnie potrzebne – można starać się o wypłatę zabezpieczenia powództwa. Wniosek o wypłatę jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, przed opiniami biegłych i pozostałymi wnioskami. W przypadku jego pozytywnego rozstrzygnięcia, poszkodowany otrzymuje rentę od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy w formie zaliczki

Niemal każdy wypadek wywołuje negatywne skutki. Czasami los poszkodowanego lub jego rodziny przybiera tragiczny obrót. Warto więc wiedzieć, że jeszcze w trakcie toczącego się postępowania poszkodowany ma prawo ubiegać się o wypłatę pieniędzy z OC sprawcy wypadku w postaci zabezpieczenia powództwa. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia – bieżących i przyszłych, rehabilitację, koszty opieki osoby trzeciej, specjalne żywienie, sprzęt ortopedyczny i inne pomocne środki. Z zabezpieczenia tego można skorzystać, gdy poszkodowany leczy się w placówkach zarówno państwowych (na NFZ), jak i prywatnych.

Renta ubezpieczeniowa z polisy OC sprawcy

Poszkodowany może także otrzymać rentę ubezpieczeniową z polisy OC sprawcy. Warto się o nią starać, szczególnie gdy poszkodowany stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy bądź utracił widoki na przyszłość lub źródło utrzymania (źródłem tym mogą być dochody własne lub osoby trzeciej, która łożyła na utrzymanie poszkodowanego). Trzeba przy tym pamiętać, że otrzymanie renty z OC jest możliwe po udowodnieniu trwałego charakteru uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy i ile pieniędzy z OC sprawcy można otrzymać?

Na każde z powyższych pytań nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Zakłady ubezpieczeń ustosunkowują się do przesłanych im wniosków w różnych terminach. Trzeba liczyć się z tym, że wypłata kwoty z likwidacji będzie wymagała dostarczenia pewnych dokumentów – o niektóre z nich, np. medyczne, ubezpieczyciel może wystąpić samodzielnie do wybranych placówek, co z kolei przedłuży czas oczekiwania na odpowiedź. Zazwyczaj sprawę udaje się załatwić w ciągu miesiąca, ale nie jest to regułą.

Jeśli chodzi o kwotę z likwidacji szkody, to jest ona ustalana albo na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, albo za pomocą tabeli z indywidualnymi warunkami określonymi przez towarzystwo ubezpieczeń w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Wpływ na wysokość całego świadczenia, jak i jego zaliczki mają m.in.:

 • rodzaj i stopień doznanych obrażeń,
 • czas trwania leczenia,
 • wpływ wypadku na życie poszkodowanego – utrata zdolności do pracy, prawa do życia w rodzinie czy możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, konieczność rezygnacji w planów życiowych, zaburzenia funkcjonowania etc.

Teoretycznie świadczenie powinno stanowić realną pomoc finansową. Mimo to poszkodowany musi liczyć się z faktem, że nie otrzyma pieniędzy w kwocie, o jaką wnioskował. Zdarza się, że z wielu przyczyn wysokość zaliczki jest tak niska, że nie wystarczy na pokrycie potrzeb. Niestety nie istnieją żadne przepisy, które regulowałyby wysokość wypłacanej rekompensaty.

Jak otrzymać zaliczkę bezpiecznie i bez stresu?

Najlepiej zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, który:

 • pomoże zgromadzić potrzebne dokumenty,
 • złoży potrzebne wnioski, dzięki czemu nie będzie z tego powodu opóźnień i uniknie się pominięcia istotnych wniosków dowodowych, które wpłynęłyby na wysokość odszkodowania,
 • będzie pełnić funkcję pełnomocnika poszkodowanego przed ubezpieczycielem i sądem.

Wsparcie radcy prawnego zapewni większe poczucie bezpieczeństwa, uchroni przed popełnieniem najpowszechniejszych błędów i pozwoli trzymać rękę na pulsie w ciągu całego procesu ubiegania się o należne pieniądze.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ