Uszczerbek na zdrowiu

Drobne wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili i dotknąć każdego z nas. Nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, spowodowane przez nas samych lub osoby trzecie, to najczęstsze przyczyny urazów i uszczerbków na zdrowiu. Nieuwaga, pośpiech, brak zachowania ostrożności, mylne przeczucie, że wszystko będzie dobrze – przyczyn jest wiele, a skutek tylko jeden: problemy. W wielu przypadkach ubezpieczyciele, zasłaniając się coraz bardziej rozszerzanymi klauzulami wyłączającymi odpowiedzialność, odmawiają wypłaty odszkodowania. A to, zgodnie z Kodeksem cywilnym, poszkodowanemu się należy. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia odniosłeś uszczerbek na zdrowiu, pomożemy Ci odzyskać przysługujące odszkodowanie!

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Jako uszczerbek na zdrowiu definiuje się trwałe, jak i tymczasowe:

 • uszkodzenie ciała – naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie,
 • rozstrój zdrowia – zaburzenie chorobowe i/lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne.
Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego lub innego nieszczęśliwego zdarzenia o znamionach wypadkowości.

Co przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

Zasady przyznawania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego postanowieniami, poszkodowany może ubiegać się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Odszkodowanie i zwrot kosztów

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty odszkodowania i zwrotu kosztów, tymczasem warto wiedzieć, że poszkodowany ma prawo ubiegać się o pełną należną rekompensatę w szczególności za:

 • koszty leczenia, w tym koszty leczenia, które już się odbyło, jak i koszty przyszłego leczenia, niezależnie od tego, czy poszkodowany korzysta z państwowej czy prywatnej opieki medycznej (poza pewnymi wyjątkami), obejmujące m.in. pobyt w szpitalu, zabiegi rehabilitacyjne, pomoc pielęgniarską, zakup leków, koszty zakupu protez oraz innych specjalistycznych aparatów i urządzeń medycznych,
 • koszty transportu poszkodowanego do i z placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
 • koszty podróży członków rodziny odwiedzających poszkodowanego w placówce medycznej,
 • koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, np. niepełnosprawnego,
 • koszty zakupu samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem, przystosowanego do potrzeb osoby chorej czy niepełnosprawnej,
 • koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego – świadczenie pieniężne przysługuje, gdy poszkodowanym opiekuje się wykwalifikowany opiekun (pielęgniarz, rehabilitant itp.), jak również wówczas, gdy zajmuje się tym członek rodziny poszkodowanego, rezygnujący na ten czas z własnych aktywności,
 • koszty zakupu specjalnej żywności, dostosowanej do potrzeb poszkodowanego.
Zadośćuczynienie za doznane krzywdy

Świadczenie to stanowi rekompensatę finansową m.in. za:

 • doznane krzywdy moralne, takie jak ból, cierpienie, zaburzenia na tle fizjologicznym i psychicznym i inne,
 • utracone dochody za czas niezdolności do pracy,
 • konieczność zmiany zawodu, jeżeli poszkodowany po doznanym uszczerbku nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu i zachodzi konieczność wyłożenia środków finansowych w celu przygotowania się do wykonywania innej pracy,
 • ograniczenie aktywności życiowej na polu zawodowym, jak i prywatnym.
Renta

Poszkodowany może również otrzymać świadczenie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty, jeżeli w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu:

 • utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • zgłasza większe potrzeby finansowe i ponosi stałe wydatki, np. na zakup leków, wizyty lekarskie, opiekę medyczną, specjalną żywność etc.,
 • utracił widoki powodzenia na przyszłość, tzn. gdy utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, jeśli cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.
Jak zgłosić się po odszkodowanie?

Odszkodowanie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu adekwatnym, finansowym wynagrodzeniem doznanych krzywd, dlatego zachęcamy, by w tej trudnej sytuacji dochodzić należnych pieniędzy.

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza, działając na rynku od 2005 roku, wywalczyła dla swoich Klientów milionowe odszkodowania. Nie przegraliśmy jeszcze żadnej sprawy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wielokrotnie wygrywaliśmy z dużym sukcesem sprawy, z którymi inne kancelarie odszkodowawcze nie poradziły sobie lub uzyskały rażąco niskie kwoty, a także sprawy, które pozornie skazane były na porażkę z uwagi na nieprzychylne działania towarzystwa ubezpieczeniowego.

W toku postępowania dajemy z siebie wszystko, uważając dobro oraz inherentne, niezbywalne prawa Klienta za priorytet. Przyjmujemy taktykę, której celem jest odzyskanie pieniędzy naszego Klienta w pełnej, przysługującej mu kwocie.

Zespół naszych najlepszych prawników to gwarancja bezpiecznego, pewnego, rzetelnego i, co najważniejsze, efektywnego wsparcia w niemal każdym precedensie. Szanując potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, zapewniamy najwyższy standard usług i obsługi.

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania na drodze sądowej?

W przeciwieństwie do zwykłej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem, występując o odszkodowanie w sądzie mamy nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania, a także perspektywę odwołania się od decyzji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, maksymalną, jaką jest on w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy. Odszkodowania przyznawane przez sąd są natomiast niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel.

 

 

NAJWYŻSZY STANDARD OBSŁUGI
Obsługa wstępna (konsultacje)
Bezpłatna
Opłaty wstępne
Brak
Dojazd do Klienta
Darmowy na terenie całej Polski
Wynagrodzenie dla Kancelarii
Płatne po zakończeniu postępowania*
System rozliczenia
Ustalane indywidualnie*
Koszt
Od 10%*
Koszt porady prawnej
0,00 zł*
Przygotowanie dokumentów
Tak**
Zastępstwo prawne i procesowe (reprezentowanie Klienta)
Tak***
Miejsce prowadzenia postępowania
Zgodnie z życzeniem Klienta
(sąd właściwy miejscu: zamieszkania, zdarzenia, siedziby powoda/ubezpieczyciela)
Zalety współpracy
 • bezpłatna porada prawna
 • profesjonalna i kompleksowa obsługa
 • uczciwe warunki współpracy
 • najniższe wynagrodzenie w stosunku do wygranych kwot
 • wsparcie najlepszych prawników
 • pragmatyczne, nastawione na sukces strategie
 • wysoka skuteczność
 • szybki i stały kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty

* Szczegółowe informacje o sposobach rozliczeń i naliczania kwot zostały podane w Cenniku
** Szczegółowe informacje w zakładce Przygotowanie dokumentów

*** Szczegółowe informacje w zakładce Zastępstwo prawne i procesowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu,
podczas którego odpowiemy na każde pytanie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i
rentę.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem