Wróć do porad
/ Śmierć osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE, ODSZKODOWANIE, RENTA – ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZA ŚMIERĆ OJCA

Odszkodowanie i inne świadczenia, takie jak zadośćuczynienie lub renta oraz zwrot kosztów pogrzebu i zasiłek za śmierć ojca przysługują najczęściej jego małżonce oraz dzieciom. Również rodzice i rodzeństwo uprawnieni są, aby otrzymać zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Ocena dotychczasowej postawy zmarłego

Od postawy ojca przed śmiercią zależy, w jakim stopniu jego brak negatywnie wpłynie na sytuację życiową jego bliskich i, w konsekwencji, na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za jego śmierć. Oczywiście odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest zależne nie tylko od zachowania ojca, ale również od innych okoliczności, takich jak np. trwałe i przemijające następstwa zdrowotne u członków rodziny, stopień przystosowania się rodziny do nowej sytuacji życiowej czy stopień pogorszenia sytuacji życiowej rodziny.

Odszkodowanie należne w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziny

Sąd Najwyższy wielokrotnie wyjaśniał, iż określenie „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej” należy odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie zmienionej sytuacji dzieci i małżonki zmarłego, lecz także w szerszym kontekście, uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne, określające tę sytuację. Do tych przesłanek zaliczyć należy utratę oczekiwania przez dzieci i żonę na pomoc, pieczę, wychowanie i kształtowanie charakteru oraz postaw życiowych oraz wsparcie ojca i męża, których bliscy zmarłego mogli zasadnie spodziewać się w przyszłości. Dlatego też wszystkie te okoliczności muszą być brane pod uwagę przy określaniu należnego dzieciom „stosownego” odszkodowania.

Warto jednak wiedzieć, że w ostatnim czasie, po wprowadzeniu przepisu wprost przyznającego zadośćuczynienie za śmierć ojca, zarysowuje się tendencja do zawężania pojęcia „odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej” do aspektów głównie materialnych, takich jak np. utrata dochodów, które zazwyczaj ulegają zmniejszeniu po śmierci ojca.

Przykład sprawy o odszkodowanie za śmierć ojca

Reasumując powyższe, odszkodowanie za śmierć ojca i zadośćuczynienie w dużym stopniu zależy od poziomu życia członków rodziny zmarłego ojca oraz zmiany tego poziomu po śmierci ojca. Aby podkreślić ten fakt jeszcze wyraźniej, posłużymy się przykładem jednej ze spraw, prowadzonych przez naszą kancelarię (sprawę tę częściowo opisywaliśmy też w artykule MILION złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej).

Kto poniósł śmierć i jak doszło do wypadku?

W dniu 27 czerwca 2008 r. ojciec i mąż powodów, Józef S. (44 lata), poruszając się prawidłowo po drodze publicznej motocyklem marki Aprilia Leonardo, uległ wypadkowi drogowemu na skutek umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez Roberta T., który nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka Józefowi S. W konsekwencji zderzenia pojazdów Józef S. doznał ciężkich obrażeń ciała, skutkujących jego zgonem. Samochód marki VW T4, należący do ojca sprawcy Andrzeja T., był ubezpieczony z tytułu OC i NW w jednym z zakładów ubezpieczeń.

Jaka była sytuacja materialna rodziny zmarłego?

Z powodu tragicznej śmierci Józefa S. sytuacja materialna jego rodziny – żony Małgorzaty oraz trojga dzieci – uległa znacznemu pogorszeniu. Głównym powodem takiej sytuacji był fakt, że Józef S. był jedynym żywicielem rodziny.

Józef S. z zawodu był malarzem budowlanym, ukończył średnie studium zawodowe dla pracujących o profilu ogólnobudowlanym, a także kurs stolarza ogólnego. Przez kilka lat tragicznie zmarły wyjeżdżał do Niemiec, gdzie pracował na budowie, osiągając wysokie wynagrodzenie, które umożliwiało zapewnienie jego rodzinie niezbędnych środków do życia na stosunkowo wysokim poziomie. Przez okres ostatnich 7 lat przed wypadkiem Józef S. pracował w Polsce, we własnym gospodarstwie rolnym oraz dodatkowo jako pracownik budowlany. Zmarły regularnie osiągał wynagrodzenie w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych miesięcznie.

Józef S. zapewniał rodzinie nie tylko podstawowe środki do życia, lecz także dbał o dobro rodziny pod wieloma aspektami, jak np. zapewnienie rozrywek i wypoczynku, miejsca do mieszkania (wybudował dom i budynki gospodarcze), warunków do nauki dla dzieci oraz poczucia oparcia, życiowej stabilizacji i bezpieczeństwa (zmarły uprawiał ziemię należącą do żony, zapewniał naprawy różnych urządzeń w gospodarstwie rolnym i ich obsługę, dbał o zakup i dowóz różnego rodzaju towarów niezbędnych do codziennego użytku). W czasie, gdy ojciec pracował w gospodarstwie oraz na budowach, jego żona, Małgorzata S., zajmowała się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi.

Możliwości zarobkowe Józefa S. były wystarczające do dostarczania powodom środków utrzymania. Sąd Okręgowy w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie zasądził z tytułu śmierci na rzecz każdego z trojga jego dzieci zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych i odszkodowanie w wysokości 90 tysięcy złotych plus odsetki w kwocie ok. 30 – 40 tysięcy złotych, a także odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę dla żony zmarłego.

Dowody najważniejsze

Konkludując, zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca kształtuje się w zależności od udowodnienia przed sądem wielu faktów w sprawie. Omawiana sprawa zakończyła się sukcesem głównie dlatego, że sąd otrzymał obszerną listę dowodów, przedstawiających fakty z życia rodziny (zmarłego i uprawnionych do odszkodowania) przed śmiercią i po śmierci bliskiego, włączając w to również opinie biegłych z zakresu psychologii. Na ich podstawie mógł oszacować i zasądzić stosowaną rekompensatę finansową. Dla powodzenia sprawy i wykazania tychże faktów niezbędne było również szerokie wsparcie pełnomocnika procesowego, którym był Artur Klimkiewicz, radca prawny z naszej kancelarii.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem