Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Podział spółki akcyjnej przez zawiązanie nowych spółek: spółki akcyjnej i spółki z o.o.

Na podstawie art. 529 § 1 pkt. 2 ksh wyjaśniamy kwestię podziału spółki akcyjnej przez zawiązanie nowych spółek. W artykule przedstawiamy czynności przygotowawcze oraz kolejne czynności, jakie muszą być wykonane – od zatwierdzenia uchwały kierunkowej aż po ogłoszenie o podziale spółki.

 1. Czynności przygotowawcze

Podejmuje je zarząd spółki dzielonej. Warunkiem dokonania podziału jest pokrycie w całości kapitału zakładowego spółki dzielonej art. 528 § 1 ksh:

 • przygotowanie projektu uchwały o podziale
 • stworzenie projektów umowy i statutu spółek nowo zawiązanych
 • zwołanie walnego zgromadzenia spółki dzielonej poprzez ogłoszenie w MsiG (czas 10dni na ukazanie się ogłoszenia), (muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie od ukazania się ogłoszenia do odbycia walnego zgromadzenia art. 402 § 1 ksh); chyba, że wszystkie akcje są imienne, to można zwołać je za pomocą listów poleconych lub poczty kurierskiej art. 402 § 3 ksh (wysłanie musi nastąpić na 2 tygodnie przed odbyciem się zgromadzenia)
 1. Uchwała kierunkowa

Uchwała zatwierdza propozycję podziału spółki; powinna być powzięta bezwzględną większością głosów. Wspólnicy powinni być zapoznani z projektem uchwały oraz projektem umowy i statutu spółek nowo zawiązanych

 1. Wycena wartości majątku spółki dzielonej

Na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 ksh należy:

 • sporządzić oświadczenia, o którym stanowi art. 534 § 2 pkt 4 ksh
 • przeprowadzić wstępne badanie stanu spółki pod względem celowości podziału (ok. 1-3 miesięcy)
 1. Zawiązanie nowych spółek

Musi nastąpić przed sporządzeniem planu podziału.

 1. Sporządzenie planu podziału (art. 533 ksh)

Plan podziału powinien spełniać wymogi przewidziane w art. 534 (ok. 2-6 miesięcy).

Zarządy spółki dzielonej i każdej ze spółek przejmujących sporządzają pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne a zwłaszcza stosunek wymiany akcji, kryteria zastosowanego podziału . opisanie szczegółowych problemów i trudności, które związane były z wyceną akcji spółki dzielonej (art. 536 § 1ksh.). W przypadku gdy akcje w nowo zawiązanej spółce pokrywane są wkładami niepieniężnymi należy dołączyć do sprawozdania opinie biegłych rewidentów (art. 536 § 3 ksh.)

Zarząd spółki dzielone ma obowiązek zawiadomić walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników oraz zarządy każdej spółki nowo zawiązanej o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych spółki (art. 536 § 4 ksh)

 1. Zgłoszenie planu podziału wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego

(art. 535 ksh.) Zgłoszenia dokonuje się do Sądu Rejestrowego właściwego dla spółki dzielonej (2 tygodnie). Wniosek o wyznaczenie biegłego muszą złożyć wszystkie spółki uczestniczące w podziale.

 1. Ogłoszenie planu podziału w MsiG

Musi nastąpić nie później niż w terminie 6 tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału o której stanowi art. 541 ksh -535 § 3 ksh.

W przypadku gdy plan podziału przewiduje objecie przez wspólników spółki dzielonej udziałów w spółce nowo zawiązanej na warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej, wspólnicy ci mogą wnieść zastrzeżenie do planu podziału w terminie 2 tygodni od jego ogłoszenia i zażądać od spółki nowo zawiązanej wykupienia ich udziałów lub akcji w terminie 3 miesięcy od dnia podziału (art.541§ 5 ksh.)

8. Zawiadomienie organu udzielającego zezwolenia lub koncesji o planie podziału

W terminie 2 tygodni od ogłoszenia planu podziału (art. 531§ 6 ksh ), który to organ może złożyć sprzeciw w terminie 3 tygodni od zawiadomienia – z tym, że nie są określone skutki złożenia takiego sprzeciwu.

9. Wyznaczenie przez Sąd Rejestrowy spółki dzielonej biegłego lub biegłych

Niezwłocznie w ciągu 7 dni art. 537 § 2 ksh.

10. Sporządzenie opinii przez biegłego (538 ksh) po przeprowadzeniu badania (537 ksh)

Biegły wyznaczony przez Sąd bada plan podziału i załączone do niego dokumenty w terminie określonym przez Sąd, nie dłuższym niż 2 miesiące (534 § 2 ksh) i składa ją Sądowi Rejestrowemu oraz zarządom spółek uczestniczących w podziale. Biegły może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub dokonania wyjaśnień (art. 538 § 2 ksh)

11. Pierwsze zawiadomienie dokonane przez zarządy spółek uczestniczących w podziale o zamiarze przeprowadzenia podziału i przeniesienia jej majątku na spółki nowo zawiązane art. 539 ksh
 1. dla spółki z o.o. listami poleconymi art. 230 i 232 ksh
 2. dla spółki akcyjnej w MsiG oraz w piśmie wskazanym do ogłoszeń o ile zostało takie pismo wskazane art. 402 § 2 ksh (2 tygodnie przerwy)
12. Drugie ogłoszenie

W terminie nie późniejszym niż 6 tygodni przed planowanym podjęciem uchwały o podziale (nie jest jasno powiedziane, czy termin ten ma być liczony od pierwszego czy drugiego ogłoszenia, ale można przyjąć, że od drugiego).

13. Zapoznanie się wspólników z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 ksh

W terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o podziale (art. 539 § 2 pkt. 2 ksh).

14. Ustne przedstawienie wspólnikom istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdań, sprawozdania zarządu i opinii biegłego art. 540 § 4 ksh

Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki.

15. Zwołanie walnego zgromadzenia

(1 miesiąc)

16. Podjęcie uchwały o podziale

Uchwały o podziale muszą być podjęte we wszystkich spółkach uczestniczących w podziale. Uchwały muszą być podjęte większością trzech czwartych głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego – art. 541 § 1 i 2 ksh, chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze. Jeżeli w spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, należy podjąć uchwałę w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwały spółek nowo zawiązanych powinny zawierać zgodę na plan podziału art. 541 § 6 ksh. Uchwały te winny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

17. Zgłoszenie do Sądu Rejestrowego uchwal o podziale spółki
 1. zarządy każdej ze spółek uczestniczących w podziale zgłaszają swoje uchwały w terminie 7 dni od powzięcia uchwał o podziale (art. 22 ksh) w celu wpisania wzmianki do rejestru ze wskazaniem czy jest to spółka dzielona, czy nowo zawiązana (art. 542 § 1 ksh)
 2. zgłoszenie do Sądu Rejestrowego zawiązania nowych spółek (art. 542 § 2 ksh i art. 38 ust. o krs)
 3. rejestracja przez Sąd uchwał o podziale wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru spółki dzielonej (art. 531 § 1 ksh, art. 542 § 2 ksh w zw. Z art. 530 § 1 ksh) (ok. jeden miesiąc)
18. Złożenie wniosku o ogłoszenie o podziale spółki w MsiG przez spółki nowo zawiązane

Termin: 2 tygodnie od dnia rejestracji uchwały o podziale art. 543 ksh w zw. z art. 13 KRS i art. 5 ksh (do 2 tygodni).