Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Nieodśnieżony, oblodzony czy ubłocony chodnik może być przyczyną groźnego wypadku. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Kto odpowiada za stan chodnika?

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika w należytym stanie jest właściciel nieruchomości. Może być nim zarówno gmina, osoba prywatna, firma czy instytucja. W przypadku budynków wielolokalowych (np. bloków) jako właściciela nieruchomości rozumie się też współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, dzierżawców oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.

Chodnik to wydzielona część drogi publicznej, służąca dla ruchu pieszego i położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku (odśnieżanie, skuwanie lodu, usuwanie błota, liści i innych zanieczyszczeń) są zwykle powierzane wspólnotom mieszkaniowym, profesjonalnym firmom bądź dozorcom. Powinni oni oczywiście prawidłowo wywiązywać się ze swoich obowiązków – odpowiedzialność za prace porządkowe jest na nich przeniesiona na mocy stosownej umowy. Nawet jednak, gdy w prace porządkowe wykonuje przykładowo dozorca, to odpowiedzialność za stan chodnika, placu, podjazdu, dróg wewnętrznych itp. zawsze obciąża wyłącznie właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest jednak zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym możliwy jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych (zadanie to spoczywa wówczas na właścicielu i zarządcy tego konkretnego terenu – może być nim np. gmina, firma).

Wypadek na chodniku – krok po kroku

Właścicielowi nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania chodnika w należytym stanie, grozi kara finansowa do 500 zł, nakładana w drodze mandatu np. przez straż miejską. Gdy z jego winy dojdzie do wypadku, kara jest oczywiście znacznie surowsza.

Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za wypadek na chodniku na mocy art. 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Osoba, która uległa wypadkowi na nieodśnieżonym, oblodzonym, ubłoconym czy w inny sposób zanieczyszczonym chodniku, ma zatem prawo rościć o:

  • odszkodowanie – w tym za koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, koszty utraconych przedmiotów (np. zniszczonej odzieży) oraz za utracone dochody wskutek niemożności wykonywania pracy,
  • zadośćuczynienie – za odniesiony ból, cierpienie, krzywdę
  • rentę – może być przyznana, gdy w wyniku wypadku poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy.

Aby dochodzenie roszczenia było skuteczne, poszkodowany powinien zebrać dowody w sprawie, które jak najdokładniej udokumentują poniesione przez niego szkody i krzywdy. Najważniejsze jest udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy nienależytym stanem chodnika a zaistniałą szkodą i jej skutkami. Przydadzą się więc zeznania świadków, zdjęcia (również te zrobione telefonem komórkowym), a także szereg dokumentów z policji, od lekarza itd. Ich pełny spis i zasady ich sporządzania podajemy w artykule: Dokumenty do odszkodowania – szczegółowy poradnik.

Zebrawszy dokumenty, warto spróbować załatwić sprawę odszkodowania najpierw polubownie, wysyłając do właściciela nieruchomości pismo z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Gdy okaże się to nieskuteczne, trzeba wystąpić na drogę sądową. W złożeniu pozwu i przeprowadzeniu sprawy o odszkodowanie od początku do końca pomoże radca prawny.