Wróć do porad
/ Wypadek komunikacyjny

ZADOŚĆUCZYNIENIE, ODSZKODOWANIE, RENTA PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz, w niektórych przypadkach, renta przysługuje najbliższym członkom rodziny lub ewentualnie innym osobom, które z osobą zmarłą na skutek wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez inną osobę, łączyły bardzo bliskie więzi emocjonalne bądź też inne zobowiązania.

Co przysługuje?

Odszkodowanie to należna rekompensata finansowa, jaka po śmierci osoby bliskiej pozwoli pokryć koszty leczenia czy pogrzebu, jak również pozwoli rodzinie żyć godnie, na dotychczasowym lub zbliżonym do dotychczasowego poziomie egzystencji.

Zadośćuczynienie to stosowne wynagrodzenie finansowe doznanego bólu, cierpienia, przygnębienia, poczucia osamotnienia i pustki, które naruszyły jedno z podstawowych praw każdego człowieka – prawo do miłości i życia w rodzinie.

Renta przysługuje wówczas, gdy zmarły faktycznie dostarczał środki utrzymania najbliższym lub był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kiedy pieniądze przysługują bliskim zmarłego w wypadku drogowym?

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego i podmiotu ubezpieczającego w zakresie OC powstaje na zasadzie ryzyka, a nie winy. Oznacza to, że zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta będzie przysługiwać NIE TYLKO wtedy, gdy szkoda nastąpiła:

 • wskutek siły wyższej,
 • wyłącznie z winy poszkodowanego
 • z winy osoby trzeciej, za którą sprawca nie ponosi winy.

Przykład:

Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, w której pieszy, przechodząc nieprawidłowo przez jezdnię, zginął potrącony przez samochód, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną na danym odcinku drogi prędkość.

Wówczas, z uwagi na to, że zarówno pieszy był sprawcą wypadku, jak i kierujący pojazdem nieprawidłowo zachował się i naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie można przypisać wyłącznej winy po stronie pieszego za spowodowanie wypadku.

W takim przypadku odszkodowanie oraz zadośćuczynienie i ewentualnie renta ulegają zmniejszeniu o stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku.

Od czego zależy kwota odszkodowania, zadośćuczynienia i renty?

Kwota wypłacona jako zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta będzie zależała od tego:

 • jak bardzo poszkodowany i uprawnieni byli ze sobą związani,
 • jak długo uprawnieni przeżywają okres żałoby,
 • jakie skutki w psychice uprawnionych spowodowała śmierć osoby najbliższej,
 • jakich w związku z powyższym stanów emocjonalnych doświadczyli najbliżsi,
 • jakie są skutki materialne wypadku,
 • jak długo trwają intensywne przeżycia związane z wypadkiem itd.

Jak wysokie będzie zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta będzie zależało w głównej mierze od:

 • przeprowadzonych w powyższym zakresie dowodów,
 • umiejętności wychwycenia przez pełnomocnika sądowego (np. radcę prawnego) istotnych elementów wskazujących na rozległość doznanej krzywdy i jej skutków w życiu uprawnionych.

Zatem, jeśli uprawnionym zależy na wysokości zadośćuczynienia, odszkodowania i renty, powinni zwrócić się o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń do profesjonalisty – radcy prawnego, którego wiedza, doświadczenie i kompetencje pozwolą wywalczyć najwyższe kwoty w tego typu sprawach.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem